Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Εταιρικό προφίλ

Η INTEROPTICS ΑΕΕ ιδρύθηκε το 1994 ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στην Αθήνα. To 2001 η νομική μορφή της εταιρίας άλλαξε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία.

 Αρχικά, το κύριο αντικείμενο εμπορικών δραστηριοτήτων κινήθηκε σε δύο άξονες: 

 • Την εμπορία συνδρομών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συνδρομών επιστημονικών περιοδικών
 • Την εμπορία και υπηρεσίες συστημάτων Πληροφορικής 

Η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας επέβαλε την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ώστε τα τμήματα αυτά να συνεργάζονται μεν σε όλα τα επίπεδα μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα να προγραμματίζουν για το μέλλον την αυτόνομη ανάπτυξη τους, σε νέες ή/και  αλληλοσχετιζόμενες αγορές. 

Το Τμήμα Συνδρομών ήταν αρχικά προσανατολισμένο μόνον στην προώθηση συνδρομών επιστημονικών βάσεων δεδομένων σε κάθετες και εξειδικευμένες αγορές όπως, (βιβλιοθήκες, επιστημονικά σωματεία, ιδιώτες ιατροί κλπ) σε όλη την Ελλάδα.  Μέχρι και σήμερα έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σχετικά με την έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση σχετική με επιστημονικό πληροφοριακό υλικό. 

Σήμερα, το Τμήμα Συνδρομών της εταιρίας παρέχει:

 • Συνδρομές ηλεκτρονικών επιστημονικών Βάσεων  Δεδομένων
 • Συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών επιστημονικών Περιοδικών
 • Προμήθειες ηλεκτρονικών Βιβλίων
 • Προμήθειες εντύπων Βιβλίων (Ξενόγλωσσων και Ελληνικών)
 • Υπηρεσίες εύρεσης και παράδοσης Μελετών Πλήρους Κειμένου 

Το Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη αμέσως μετά την πώληση. Ταυτόχρονα προωθεί συστήματα και λύσεις Πληροφορικής στις ίδιες αυτές κάθετες αγορές. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία προσαρμόστηκε στις συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, που επηρέασαν και άλλαξαν σε μεγάλο ποσοστό την παγκόσμια αγορά διανομής επιστημονικής πληροφορίας. Οι επαναστατικές και καταλυτικές αλλαγές ήρθαν ταυτόχρονα με την εξάπλωση της χρήσης του Internet. Η InterOPTICS διαβλέποντας τις νέες προοπτικές κατηύθυνε τις δραστηριότητές της στην απόκτηση γνώσης και υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούσαν οι νέες τεχνολογίες. 

Σήμερα, η InterOPTICS ΑΕΕ, εκτός των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει  στον χώρο προώθησης της επιστημονικής πληροφόρησης σε Ελλάδα και Κύπρο, παρέχει ταυτόχρονα πλήρεις υπηρεσίες στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής: 

 1. Δημιουργία ηλεκτρονικών περιοδικών 
 2. Συστήματα διαχείρισης μελών επιστημονικών σωματείων
 3. Συστήματα διαχείρισης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων (AuthorityControl)
 4. Web Database Applications
 5. Συστήματα Ψηφιοποίησης Εγγράφων
 6. Συστήματα ενοποιημένων αναζητήσεων (DiscoveryServices)
 7. Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων (ReasonbleGraph - Dspace)
 8. Συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (Koha)
 9. Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Συντήρησης H/Y και Δικτύων 
 10. Σύστήματα Τηλεκπαίδεσυσης (Open Eclass)